Zwrot kosztów

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 pzp). Opisane w przepisie uprawnienie wykonawcy ma na celu zapobieganie uznaniowości zamawiających w zakresie unieważnienia postępowania z ich winy pod rygorem odpowiedzialności finansowej względem wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlagające odrzuceniu. Najczęstszą z sytuacji wypełniających dyspozycję tego przepisu będzie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, ale oczywiście mogą też być brane pod uwagę inne okoliczności, jak np. brak środków na realizację przedmiotu zamówienia.

Z treści przepisu wprost nie wynika, że z roszczeniem tym nie mogą wystąpić wykonawcy podlegający wykluczeniu, lecz należy przyjąć, że również oni (podobnie jak wykonawcy, którzy złożyli oferty podlegające odrzuceniu) mogą wystąpić z roszczeniem, gdyż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 pzp).

W praktyce zwrot kosztów może dotyczyć uzasadnionych wydatków wykonawcy, które poniósł w związku z udziałem w postępowaniu. Będą to m.in. koszty sporządzenia oferty, koszty wizji lokalnych, koszty związane z koniecznością obsługi prawnej czy technicznej niezbędnej do złożenia ważnej oferty, koszty tłumaczenia dokumentów, sporządzania analiz. Koszty te muszą być zamawiającemu wykazane wraz z dowodami ich poniesienia, gdyż jedynie na podstaw-ie uza sadnionego roszczenia zamawiający będzie je zwracał. W przypadku odmowy zwrotu kosztów udziału w postępowaniu do egzekwowania ich od zamawiającego konieczne będzie wystąpienie wykonawcy z powództwem do sądu powszechnego.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>