Zobowiązania zamawiającego

Zamawiający, stosując wyłącznie kryterium ceny, nie powinien popełniać błędów w przedmiarze robót i wyrażać zgody na odstępstwa w tym zakresie ze strony wykonawców. Świetnie ilustruje to wyrok KIO z 22 stycznia 2008 r. (KIO/UZP 93/07). Zamawiający zastosował wynagrodzenie kosztorysowe, ale jednocześnie pozwolił wykonawcom na odstępstwa od przedmiarów i dopuścił do zmiany nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu „w zakresie, w jakim uznają to za stosowne”. Sam też przykładowo nie uwzględnił w przedmiarze zakresu przełożenia kostki brukowej i krawężników, a wymiary elementów wyposażenia szatni pozostawił „inwencji twórczej wykonawcy”. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, to zezwolił także na dodanie pozycji kosztorysowych, a jednocześnie zobowiązał wykonawców do dołączenia do kosztorysu wykazu pozycji zmienionych lub dodanych – z krótkim uzasadnieniem. Zdaniem KIO efekt działań zamawiającego był taki, że oferty wykonawców stały się nieporównywalne, ponieważ zakresy rzeczowe w kosztorysach ofertowych różniły się między sobą, np. w zakresie robót ziemnych. Zdaniem KIO niemożliwa była prawidłowa ocena ofert tylko według ceny, na równych zasadach, jeżeli ceny obejmowały różny zakres rzeczowy wynikający z kosztorysów ofertowych. Takie odstępstwa przy wynagrodzeniu kosztorysowym uznać należy za niedopuszczalne, a rodzaj robót oraz ich ilość powinny być zgodne z przedmiarem. Odstępstwa ze strony wykonawców od nakładów i zezwolenie na ich kalkulowanie wedle własnego uznania wprowadziły zupełną dowolność w tym zakresie. Wynika więc z tego, że wprowadzając wyłącznie kryterium cenowe w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty w połączeniu z założeniem wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający zobowiązany jest zastosować jednolite i precyzyjne zasady obliczania przez wykonawców ceny ofertowej. Wprowadzenie jakiegokolwiek elementu dowolności automatycznie oznacza brak porównywalności złożonych ofert. Taki swoisty „brak tożsamości” przedmiotu wyceny uniemożliwia prawidłowe porównanie ofert z zastosowaniem kryterium ceny. Tymczasem, jak stwierdziła KIO w wyroku z 17 marca 2008 r. (KIO/UZP 192/08), porównywalność ofert służy właściwemu przestrzeganiu zasady równego traktowania wykonawców i zachowaniu uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zobowiązany jest wybrać kryterium ceny, ale pozostałe kryteria dobiera już samodzielnie w sposób fakultatywny, pod warunkiem że są one zgodne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przykładem błędnego zastosowania ceny i innych kryteriów jest wprowadzenie następującego podziału:

– 1) kryterium ceny (waga 75%)

– 2) kryterium terminu dostawy (waga 5%)

– 3) kryterium zaoferowania produktu tożsamego z obecnie używanym przez zamawiającego (waga 20%)n.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>