Zobowiązania zamawiającego

Badając dokumenty złożone wraz z ofertą, mające wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, zamawiający zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ich prawidłowość, a w razie konieczności wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Zgodnie z tą regulacją: „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 [ustawy – przyp. aut.], lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 [ustawy – przyp. aut.], zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzu- ceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”. Dopiero po wykonaniu czynności określonych w art. 26 ust. 3 pzp, jednoznacznie potwierdzających, że wykonawca nie spełnia postawionych w siwz i ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zobowiązany jest takiego wykonawcę wykluczyć i nie dopuścić do zawarcia z nim umowy o zamówienie publiczne.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>