Złożenie nieprawdziwych informacji (art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp)

Analizując przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania opisaną w art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp, należy wskazać jej dwa łącznie wymagane elementy:

– 1) wykonawca składa nieprawdziwe informacje oraz

– 2) informacje te mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia.

Przed czynnością wykluczenia zamawiający każdorazowo będzie zobowiązany do ustalenia, czy złożone informacje są nieprawdziwe oraz czy informacje te mają rzeczywisty wpływ na wynik postępowania, tzn. musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy między tymi dwiema okolicznościami. Ustawa nie definiuje pojęcia „nieprawdziwych informacji”. Pojęcie „prawdy” rozumiane jest tak, jak w języku potocznym, a więc jako zgodność (adekwatność) myśli (wypowiedzi – w znaczeniu logicznym) z rzeczywistością (z „faktami” i „danymi”12.

Informacje będą miały wpływ na wynik postępowania nie tylko w przypadku, gdy oferta wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje ma zostać uznana za najkorzystniejszą, lecz w każdym przypadku, gdyż wynikiem postępowania będzie również klasyfikacja złożonych ofert. Wynik badania i oceny złożonych informacji musi w sposób jednoznaczny wskazywać zrealizowanie się obu warunków.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>