Zaspokojenie ze środków Funduszu

Osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu – według art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – są pracownicy i byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy oraz członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni do renty rodzinnej, a także osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli podlegają z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego Nie są osobami uprawnionymi: małżonek, krewni i powinowaci pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają:

– jednorazowe odszkodowania pieniężne, przysługujące na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracownikowi albo członkom rodziny zmarłego pracownika (w pełnej wysokości),

– wynagrodzenia za pracę, za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, zasiłek chorobowy, świadczenie wyrównawcze przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 k.p. oraz wynagrodzenia za czas innej, usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, odszkodowania z art. 361 § 1 k.p. bądź z art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw i odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Zakres świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu

Minister Pracy i Polityki Socjalnej w uzgodnieniu z Radą Funduszu, może – w drodze rozporządzenia – rozszerzyć zakres świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu bądź wydłużyć okres, za który one przysługują, bądź podnieść maksymalną wysokość tych świadczeń.

Wykaz sporządzony przez syndyka czy likwidatora, przekazuje się kierownikowi wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, który po sprawdzeniu zgodności wykazu z przepisami ustawy, niezwłocznie przekaże odpowiednie środki finansowe celem pokrycia świadczeń osobom uprawnionym. W przypadku odmowy wypłaty świadczenia pracowniczego w całości lub w części kierownik wojewódzkiego urzędu pracy zawiadamia pisemnie z uzasadnieniem zainteresowaną osobę. Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu rozstrzyga sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

W przypadku przejściowych trudności finansowych pracodawcy, utrzymujących się dłużej niż 1 miesiąc i niewypłacania pracownikom wynagrodzeń za pracę, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w uzgodnieniu z Radą Funduszu, może zarządzić wypłacenie pracownikom jednorazowego świadczenia w wysokości nie wypłaconego wynagrodzenia za pracę. Wniosek o wypłatę takiego świadczenia może złożyć pracodawca czy związek zawodowy działający u takiego pracodawcy (a jeśli nie działa związek zawodowy – wniosek może złożyć każda organizacja związkowa). Wypłatę może zarządzić Minister także z własnej inicjatywy.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>