Zasady określania kryteriów oceny ofert

Zasady określania kryteriów oceny ofert ujęte zostały kompleksowo w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 września 2002 r. (C-513/99, Concordia Bus Finland), w którym stwierdzono, że kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia. Ponadto zaznaczono, że kryteria nie powinny przyznawać zamawiającemu nieograniczonej (arbitralnej) swobody w wyborze oferty – należy wskazać je w dokumentacji przetargowej i w ogłoszeniu o przetargu. Powinny być też zgodne z całością prawa europejskiego, w tym z zasadą niedyskryminacji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zwany dalej ETS-em, stwierdził, że przepisy prawa wspólnotowego co prawda pozostawiają instytucjom zamawiającym pewien wybór co do kryteriów udzielenia zamówienia, które zechcą stosować, jednak wybór ten musi się ograniczać do kryteriów zmierza jących do wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty2. Jako „kryteria udzielenia zamówienia” są więc wykluczone te kryteria, które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, ale związane są z oceną podmiotową oferentów w zakresie wykonania danego zamówienia. W postępowaniu przed sądem krajowym kryteria przyjęte przez instytucję zamawiającą jako „kryteria udzielenia zamówienia” dotyczą jednak w głównej mierze doświadczenia, kwalifikacji i środków zapewniających właściwe wykonanie zamówienia. Chodzi tu o kryteria dotyczące odpowied- niości oferentów w zakresie wykonania tego zamówienia, niemające w związku z tym charakteru „kryteriów udzielenia zamówienia”. W przypadku zamówień udzielanych na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie instytucje zamawiające zamieszczają w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria, które zamierzają zastosować, w miarę możliwości w kolejności przyznanego im znaczenia. Zgodnie z orzecznictwem i w związku z zasadą równego traktowania oraz wynikającym z niej obowiązkiem przejrzystości, należy wymagać, aby wszystkie czynniki, które instytucja zamawiająca bierze pod uwagę w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty oraz ich stosunkowa waga były znane potencjalnym oferentom w chwili przygotowywania swoich ofert3. „Wreszcie (…) należy zaznaczyć, że instytucje zamawiające mają swobodę nie tylko w zakresie wyboru kryteriów udzielenia zamówienia, ale także w zakresie ustalenia ich wagi, jeśli tylko pozwala im ona na syntetyczną ocenę przyjętych kryteriów w celu wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty”4.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>