Zamawiający w ust. XI i XII SIWZ

Zamawiający w ust. XI i XII SIWZ («Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu», oświadczenia i dokumenty wymagane dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) w sposób wyczerpujący określił, które z dokumentów zaliczył do kategorii wskazanej w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Z kolei dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zostały enumeratywnie wymienione w punkcie C Załącznika Nr 1 do SIWZ («Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą»). Oświadczenie o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców zostało wskazane odrębnie – w ust. XX pkt 8 SIWZ «Kryteria oceny oferty». Oczywiście sposób zakwalifikowania oświadczenia przez Zamawiającego nie decyduje o jego charakterze, wskazuje jednak na znaczenie tego dokumentu nadawane mu przez Zamawiającego. Należy podkreślić, iż taki sposób prezentacji wymagań Zamawiającego w odniesieniu do ww oświadczenia nie budził wątpliwości wykonawców, dopuszczalność żądania oświadczenia na zasadach określonych w ust. XX pkt 7 również nie była kwestionowana. (…) Zdaniem Izby nie można podzielić stanowiska Odwołującego, iż jedynie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z dyspozycji art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. gdyby w SIWZ zawarł rygor odrzucenia oferty, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%, można rozważać odrzucenie oferty wykonawcy, który takiego oświadczenia nie załączył (i to tylko po wyczerpaniu procedury jego uzupełnienia). Odwołujący w treści odwołania nie odniósł się w ogóle do celu żądania przez Zamawiającego powyższego oświadczenia wyrażonego jednoznacznie w ust. XX pkt 7 w zw. z art. 138c ust. 2 ustawy Pzp. Co więcej, analizując ust. XX pkt 7 SIWZ, całkowicie pominął zdanie drugie i trzecie tego postanowienia, gdzie jednoznacznie wskazano na rodzaj preferencji dla oferty, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekracza 50%.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>