Zamawiający w ust. XI i XII SIWZ cz. II

Zdaniem Izby nie budzi wątpliwości, iż żądanie przedłożenia oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, stanowiło konsekwencję wymogu postawionego w ust. XX pkt 7 SIWZ i znajdowało oparcie w art. 138c ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe oświadczenie nie mogło być uznane za posiadające walor wyłącznie informacyjny, stanowiło ono element oferty wymagany jednoznacznymi i jasnymi postanowieniami SIWZ, którego brak uniemożliwiłby Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej, gdyby w Postępowaniu miała miejsce sytuacja przewidziana w ust. XX pkt 7 SIWZ. Zamawiający nie mógłby zatem dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób, który przewidział w SIWZ i który został zaakceptowany przez wykonawców (nie złożyli oni środków ochrony prawnej od powyższych postanowień SIWZ)”.

Równocześnie Izba wskazała, że nie był to element oferty podlegający uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp. Nie podlegał także wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 4 ani art. 87 ust. 1 pzp, gdyż w istocie wiązałoby się to z koniecznością uzupełnienia oferty, co na etapie postępowania odwoławczego było niedopuszczalne. Izba wskazała również na brak możliwości poprawienia oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, już choćby z tego względu, że oświadczenie takie w ogóle nie zostało złożone, a zamawiający nie może zastąpić oświadczenia wykonawcy własnym. „Poprawienie omyłki nie może też polegać na uzupełnieniu oświadczenia przez wykonawcę. Ponadto Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, aby jakiekolwiek dokumenty przedłożone wraz z ofertą pozwalały ustalić pochodzenie oferowanych towarów. Tym samym brak wymaganego w ust. XX pkt 8 SIWZ oświadczenia było brakiem oferty, który nie podlegał uzupełnieniu ani poprawieniu i skutkował koniecznością odrzucenia oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”.

Zatem w przypadku gdy zamawiający zażąda takiego oświadczenia, wykonawca powinien w taki sposób skonstruować ofertę, aby je złożyć od razu, nie licząc na to, że zamawiający dokona wezwania do uzupełnienia.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>