Zaleganie z daninami publicznymi (art. 24 ust. 1 pkt 3 pzp)

Kolejna z przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania jest związana z zaleganiem przez wykonawcę z uiszczaniem wszelkich podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne (tzw. daniny publiczne). Zgodnie z treścią art. 51 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) przez zaległość podatkową rozumie się podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a wyżej wskazanej ustawy, lub ratę podatku. Zaległość z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne regulują odpowiednio:

– 1) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), która do ubezpieczeń społecznych zalicza:

– a) ubezpieczenie emerytalne:

– b) ubezpieczenia rentowe:

– c) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa:

– d) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

– 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Zamawiający nie będzie zobowiązany do wykluczenia wykonawcy z postępowania, gdy ten uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>