Zaleganie z daninami publicznymi (art. 24 ust. 1 pkt 3 pzp) cz. II

Podstawą podjęcia decyzji przez zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 pzp jest dokument wydany przez właściwy urząd. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie opisywanej przesłanki zamawiający może żądać:

– 1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:

– 2) aktualnych zaświadczeń właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli zamawiający zażąda któregoś z wyżej wymienionych dokumentów, wykonawca będzie zobowiązany załączyć go do oferty. Jedynie na jego podstawie zamawiający będzie miał zarówno prawo, jak i obowiązek wykluczyć wykonawcę z postępowania, co potwierdza m.in. orzecznictwo.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>