Zakończenie likwidacji

Po przeprowadzeniu likwidacji likwidator sporządza bilans i sprawozdanie opisowe na dzień zakończenia likwidacji. Jeżeli jednak między dniem otwarcia likwidacji, a dniem jej zakończenia przypada koniec roku obrotowego, jednostka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych również na ostatni dzień roku obrotowego. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu na dzień zakończenia likwidacji następuje tak samo, jak dla zamknięć rocznych, z tym że:

– bilans zamknięcia jest równocześnie bilansem przekazania na rzecz osoby prawnej lub fizycznej wskazanej w decyzji likwidacji,

– inwentaryzacja nie zagospodarowanych pozostałości aktywów i pasywów powinna być pełna i mieć charakter zdawczo-odbiorczy.

Powstaje w tym miejscu pytanie, czy sporządzony na koniec likwidacji bilans podlega badaniu przez biegłych rewidentów? Otóż, Minister Finansów zwolnił z obowiązku badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz podmioty komunalne za wyjątkiem przedsiębiorstw prywatyzowanych na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych sporządzające sprawozdanie na dzień:

– 1) poprzedzający dzień otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

– 2) zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Natomiast do badania sprawozdań sporządzonych na koniec roku obrotowego, także postawionych w stan likwidacji lub upadłości stosuje się ogólne zasady. Podlegają one badaniu przez biegłych rewidentów na ogólnych zasadach.

Po zakończeniu likwidacji jednostki mają obowiązek zawiadomić właściwy dla ich siedziby urząd skarbowy o miejscu przechowywania zbiorów dokumentacji księgowej.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>