Żądania zamawiającego w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy

Należy podkreślić, że to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że nie podlega on wykluczeniu. Wniosek ten wynika wprost z treści art. 26 ust. 2a pzp: „Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego Wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1”.

Żądania zamawiającego w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne oraz konkretyzacja wymogów w tym zakresie ma miejsce w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. To na zamawiającym ciąży obowiązek:

– a) precyzyjnego sformułowania warunków udziału w postępowaniu,

– b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

– c) wskazania oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>