Wyrządzona szkoda (art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp)

Celem regulacji zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp jest wyeliminowanie z postępowania wykonawców, którzy mogą zostać uznani za nierzetelnych, tj. takich, których wcześniejsza działalność spowodowała szkodę jakiemukolwiek zamawiającemu w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Przepis ten uzależnia konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania od łącznego zaistnienia czterech wymienionych w nim przesłanek:

– 1) wykonawca nie wykonał zamówienia publicznego bądź wykonał je nienależycie,

– 2) zaistniała szkoda musi być skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,

– 3) zaistniała szkoda musi zostać stwierdzona orzeczeniem sądu,

– 4) orzeczenie sądu uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Ustawa nie definiuje pojęcia nienależytego wykonania zamówienia czy też pojęcia szkody. Na podstawie art. 14 ust. 1 pzp należy definicji tych pojęć szukać w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej kc. Zgodnie z treścią art. 355 kc dłużnik zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Mając na uwadze, że wykonawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (z nielicznymi wyjątkami), trzeba stwierdzić, iż należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określać będzie się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W doktrynie przyjmuje się, że profesjonalizm dłużnika (wykonawcy) powinien przejawiać się w dwóch podstawowych cechach jego zachowania:

– 1) postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy (wzorzec należytej staranności musi uwzględniać zwiększone oczekiwania co do zawodowych kwalifikacji dłużnika-specjalisty, co do jego wiedzy i praktycznych umiejętności skorzystania z niej),

– 2) sumienności (zwiększonym zaangażowaniu w podjęte działania przygotowujące i realizujące świadczenie. Chodzi o większą zapobiegliwość, rzetelność, dokładność w działaniach dłużnika)1. Pojęcia szkody również należy poszukiwać w odpowiednich regulacjach kc. Zgodnie z art. 471 kc dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Pamiętać należy, że szkoda, będąca przedmiotem regulacji art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, dotyczy jedynie uszczerbku majątkowego i nie wiąże się ze szkodą niemajątkową (krzywdą). Doktryna prawa cywilnego wskazuje, iż szkoda obejmuje:

– a) stratę w mieniu (damnum emergens), czyli szkodę rzeczywistą, której przykładem może być bezprawne zniszczenie przedmiotu należącego do zamawiającego oraz

– b) utratę korzyści (lucrum cessans), czyli utratę korzyści, jakich spodziewał się zamawiający, ale których nie osiągnął z uwagi na to, że wykonawca nie wykonał swego zobowiązania i przez to wyrządził mu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>