Wyrok z 21 lutego 2012 r. (KIO/254/12)

Izba przypomniała, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający wymagał złożenia w ofercie wypełnionego załącznika nr 2 według wzoru załączonego do siwz, a także dokumentów technicznych, np. opisów, instrukcji, katalogów w języku polskim (lub przetłumaczonych na język polski) dotyczących oferowanego analizatora i potwierdzających wymagane parametry urządzenia. Za pomocą wymaganych dokumentów wykonawcy byli zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich aparat do analiz immu- nochemicznych posiada wszystkie parametry, o których mowa w załączniku nr 2.

Izba podkreśliła, że „w przypadku, gdy zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia tzw. dokumentów przedmiotowych, treść oferty podlegać może ocenie tylko na podstawie tych dokumentów, które były wymagane i zostały złożone w ofercie (z uwzględnieniem uzupełnienia lub wyjaśnienia w trybie przewidzianym w ustawie Pzp). Okoliczność, czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry, podlegać może ustaleniu wyłącznie w oparciu o dokumenty i wyjaśnienia złożone przez wykonawcę w postępowaniu przed zamawiającym oraz w wymaganym przez zamawiającego terminie. Nawet jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia w rzeczywistości wymagania, lecz wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, z których powyższe wynika, to zamawiający nie może przyjąć, iż oferta jest zgodna z wymaganiami siwz. Treść oferty nie może być oceniana np. w oparciu o inne dokumenty lub na podstawie dokumentów, które zostały złożone na etapie późniejszym, w tym np. w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Pod tym względem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter zdecydowanie formalny”.

Rozpoznając sporną kwestię, KIO uznała, że dokumenty złożone przez odwołującego na rozprawie nie mogą służyć wykazaniu zgodności treści oferty z siwz, ponieważ nie są to dokumenty, na podstawie których zgodnie ze siwz zamawiający mógł oceniać treść oferty. Izba nie wzięła pod uwagę złożonych przez odwołującego oświadczeń użytkowników urządzenia cobas e411, potwierdzających, że aparat ten posiada wymagane parametry, ponieważ nie były to dokumenty, na podstawie których w myśl siwz oferta mogła podlegać ocenie w tym zakresie.

Zamawiający, określając dokumenty przedmiotowe, na podstawie których będzie oceniał spełnienie parametrów, powinien zatem konsekwentnie respektować własne reguły i oceniać ofertę na podstawie tych dokumentów.

Dokumenty przedmiotowe – potwierdzanie równoważności oferowanych rozwiązań

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający bardzo często muszą opisywać przedmiot zamówienia przy użyciu znaków towarowych (zwłaszcza w przypadku konieczności zachowania kompatybilności z określonymi rozwiązaniami już użytkowanymi). Mają wtedy obowiązek dopuszczenia równoważności zaoferowanych rozwiązań. W takim przypadku – zgodnie z orzecznictwem KIO – powinni opisywać sposób spełnienia równoważności. Warto więc w tym kontekście zastanowić się, czy dokumenty żądane w celu udowodnienia równoważności są uznane za dokumenty przedmiotowe w rozumieniu art. 25 ust. 1 pzp. Na odpowiedź wskazuje orzecznictwo.

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego smarów stałych oraz płynów służących do eksploatowania pojazdów samochodowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.” w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu tym odwołujący zarzucił zamawiającemu m.in. naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. W uzasadnieniu odwołania podał, że zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz.

Uzasadniając odrzucenie, zamawiający wskazał, że w pkt 12.12.C siwz wymagał, by wykonawca oferujący produkty równoważne załączył do wypełnionego załącznika nr 6a-6b siwz zaświadczenie Pr2etarci Pub ur – podmiotu uprawnionego do kontroli produktów wyspecyfikowanych w załączniku nr la-lb. Ponadto wskazał, że wykonawca mógł zamiast zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości złożyć zaświadczenie równoważne. Przez zaświadczenie równoważne zamawiający rozumiał np. dokumenty wystawione dla każdego zaoferowanego produktu równoważnego, potwierdzające, że producenci samochodów ciężarowych marki D…, K…, M… (…) dopuszczają stosowanie oferowanych przez wykonawcę równoważników i nieodpłatnie naprawiają w ramach udzielonej gwarancji jakości usterki, których przyczyną powstania mogłoby być zastosowanie zamienników oferowanych przez wykonawcę jako produkty równoważne. W dalszej części uzasadnienia zamawiający wskazał, że wykonawca nie załączył do oferty niezbędnych dokumentów potwierdzających, że oferowany produkt równoważny Platinum (…) spełnia wymagania produktu żądanego przez zamawiającego. Zamawiający posiada m.in. pojazdy wyprodukowane w 2009 r. i w 2011 r. wyposażone w silniki Diesla, które zostały zalane olejami Mobil (…) i olej ten jest rekomendowany do stosowania przy wymianach serwisowych w tych pojazdach. Wyrokiem z 23 grudnia 2011 r. KIO oddaliła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>