Wyrok z 15 kwietnia 2011 r. (KIO/680/11) cz. II

Reasumując: żądanie oparte o zbędność danego dokumentu może zostać uznane za nieuzasadnione. Warto więc zastanowić się, gdzie leżą granice możliwości zamawiającego. Odpowiadając na to pytanie, należy przede wszystkim wskazać na art. 29 ust. 2 pzp, dotyczący opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zachowania uczciwej konkurencji. Naruszeniem może być np. żądanie dokumentu wystawianego tylko przez jedną komercyjną firmę, która może być w stosunku wzajemnej zależności z możliwą konkurencją wykonawcy. W pewnym postępowaniu zamawiający zażądał np. dokumentu wystawionego przez producenta systemu komunikacji statusowej i lokalizacji pojazdów GPS użytkowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa X potwierdzającego, że oferowany system posiada możliwość współpracy z systemem komunikacji statusowej i lokalizacji pojazdów GPS użytkowanym przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu art. 29 ust. 2 pzp zamawiający zmienił wymaganie, wycofując się z żądania tego dokumentu. Zatem w przypadku gdy wykonawca stwierdzi, że zamawiający przez żądanie odpowiedniego dokumentu „uzależni” możliwość złożenia oferty od innych firm, powiązanych np. z konkurencją – powinien skorzystać ze wskazówek zawartych w orzeczeniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest „zobowiązany wykazać samą możliwość istnienia okoliczności utrudniających uczciwą konkurencję. Dokonanie takiego uprawdopodobnienia przez Odwołującego przenosi na Zamawiającego ciężar dowodu, iż sporządzony przez niego opis przedmiotu zamówienia jest sporządzony w taki sposób, że nie mógłby naruszać uczciwej konkurencji”.

Często zdarzają się sytuacje, gdy zamawiający żądają określonych dokumentów przedmiotowych, a następnie, zwłaszcza gdy otrzymają bardzo atrakcyjną cenowo ofertę, nie egzekwują swoich wymagań i wybierają określonego wykonawcę, nie uzyskując tych dokumentów.

Pewien zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego” w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu tym jeden z wykonawców wniósł odwołanie, zarzucając zamawiającemu m.in. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pzp, a w konsekwencji nieodrzucenie oferty wykonawcy, który uzyskał zamówienie, na podstawie przywołanego przepisu oraz rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania na korzyść wykonawcy, który uzyskał zamówienie, którego oferta podlegała odrzuceniu z mocy ustawy. Wyrokiem z dnia 20 września 2011 r. KIO uwzględniła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>