Wyrok KIO z 7 lutego 2012 r. (KIO/154/12)

Izba ustaliła, że odwołujący nie załączył wymaganej DTR dla szaf specjalnego przeznaczenia oraz instrukcji obsługi na pozostałe meble ani certyfikatów EN 14 470-1 i EN 14 470-2 dla szaf na materiały palne i butle na gazy. Z kolei z certyfikatów EN 13 150 oraz EN 14 727 przedstawił tylko na zestawy wyspowe i przyścienne w zakreślonych wymiarach i nie dołączył załączników stanowiących integralną część Certyfikatu Nr 51/11, potwierdzających zakres jego udzielenia.

Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.) „w odniesieniu do certyfikacji wyrobów pod względem ich zgodności z odnośnymi normami mogą być wydawane przez jednostki notyfikowane dla jednorodnych grup wyrobów spełniających wymagania tych norm, a nie tylko dla pojedynczych egzemplarzy. Zmiany niepowodujące odstępstw od warunków normatywnych nie powodują konieczności ponownej certyfikacji wyrobu. Podobnej treści certyfikaty przedstawił przystępujący w swojej ofercie, obejmujące meble w podanych przedziałach rozmiarowych. (…) Odwołujący w treści swojej oferty zadeklarował, że oferowany sprzęt posiada wszystkie wymagane przez zamawiającego certyfikaty na zgodność z przywoływanymi w SIWZ normami. Wprost domagał się, aby zamawiający umożliwił mu uzupełnienie brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jako wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – składanych na potwierdzenie, że oferowane dostawy (…) spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Izba uznała, że skarżona czynność zamawiającego – odrzucenie oferty odwołującego – była co najmniej przedwczesna, wobec braku poprzedzenia jej wezwaniem w trybie art. 26 ust. 3 pzp do uzupełnienia braków w załączonych do oferty dokumentach.

Reasumując, należy podkreślić, że zamawiający mógłby odrzucić ofertę zasadnie tylko w sytuacji, gdyby złożona wraz z ofertą specyfikacja techniczna była wadliwa i nie zawierała dokładnego opisu oferowanego sprzętu lub zawierała opis nieprawidłowy, sprzeczny z wymaganiami siwz. W sytuacji gdy w ofercie zabrakło wyłącznie odpowiednich certyfikatów oraz DTR – powinien wezwać do uzupełnienia tych dokumentów.

Specyfikacje techniczne sprzętu – czy są to „dokumenty przedmiotowe”?

W trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądają dokumentów, które nazywają specyfikacjami technicznymi lub formularzami technicznymi. Wykonawcy mają w nich potwierdzać i opisywać poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. Czy dokumenty te można uzupełniać w przypadku, gdy dane elementy nie zostaną potwierdzone? Czy można w nich coś zmieniać? Warto odwołać się znowu do orzecznictwa.

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu dydaktyczno-szkoleniowego do nauczania symulacyjnego: manekiny/fantomy, modele szkoleniowe dla potrzeb Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ”. W postępowaniu tym wniesiono odwołanie, zarzucając zamawiającemu m.in. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 2 pzp z uwagi na bezpodstawne odrzucenie oferty jako niezgodnej z siwz z powodu nieopisania poszczególnych elementów w formularzu specyfikacji technicznej. Wyrokiem z 27 stycznia 2012 r. KIO oddaliła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>