Wyrok KIO z 26 sierpnia 2011 r. (KIO/1738/11, KIO/1742/11)

„Treść wymaganych specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu stanowi merytoryczną treść oferty poprzez wskazanie nazw, symboli i szczegółowej konfiguracji parametrów technicznych konkretnego zaoferowanego sprzętu. Brak powyższych informacji uniemożliwia ustalenie, jaki sprzęt jest zaoferowany przez wykonawcę, a w konsekwencji rzeczywiste badanie zgodności treści oferty z treścią SIWZ w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Należy stwierdzić, że są to informacje określające wprost przedmiot oferty i składające się na jej treść, natomiast nie są to oświadczenia lub dokumenty mające potwierdzić, że oferowany sprzęt spełnia wymogi postawione przez zamawiającego”.

„W przedmiotowej kwestii Izba w pełni podziela stanowisko i argumentację zawartą w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 listopada 2009 r. o sygn. akt. KIO/UZP 1338/09, KIO/UZP 1346/09, KIO/UZP 1347/09 (…) należy bowiem odróżnić dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że określone dostawy spełniają wymagania określone w siwz, od samej treści oferty. Dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym, częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. W żadnym razie nie mogą zostać zakwalifikowane jako dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub ro boty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (tzw. «dokumenty przedmiotowe», o których stanowi art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, i które zostały przykładowo wskazane w § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści”.

Wyrok KIO z 12 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP/381/10). „Uzupełnieniu w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają wyłącznie dokumenty podmiotowe i przedmiotowe, a zastosowanie tego trybu w odniesieniu do spełniania przez ofertę merytorycznych wymagań postawionych przez zamawiającego w siwz nie jest dopuszczalne”.

Wyrok KIO z 15 marca 2011 r. (KIO/431/11). Jeżeli podlegający wypełnieniu opis oferowanych urządzeń ze wskazaniem producenta, modelu, typu oraz szeregu parametrów stanowi element oferty wymagany przez zamawiającego – „jest wprost częścią oferty (…), nie jest to odrębny dokument lub oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, podlegający ewentualnemu uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 lub wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 4”.

Podsumowując, należy więc stwierdzić, że treści specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu nie będą stanowiły tzw. dokumentów przedmiotowych. Trzeba jednak mieć na uwadze wyjątkowe sytuacje, o których mowa w rozdziale 13 niniejszej publikacji.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>