Wyrok KIO z 25 sierpnia 2010 r. (KIO 1733/10)

„Ustawa pzp wyjątkowo przewiduje we wprowadzonym tą nowelizacją przepisie art. 93 ust. la pzp możliwość unieważnienia postępowania również po otwarciu ofert z powodu utraty środków finansowych na sfinansowanie lub współfinansowanie zamówienia pochodzących ze środków unijnych lub bezzwrotnej pomocy państw EFTA. Jednak dla skorzystania z tej podstawy unieważnienia konieczne jest przewidzenie możliwości unieważnienia postępowania na tej podstawie w dokumencie wszczynającym postępowanie. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu takiego postanowienia, zatem pozbawił się możliwości unieważnienia postępowania z powodu odmowy przyznania pomocowych środków finansowych z mechanizmu finansowego EOG (należącego do obszaru EFTA). Natomiast jako oczywiście błędne należy uznać rozumowanie Zamawiającego wiążące następczy brak środków finansowych z przepisem art. 387 § 1 kc i twierdzenie, że w razie zawarcia umowy z Odwołującym doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe”.

Oprócz przewidzenia możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. la w dokumencie wszczynającym postępowanie, aby je unieważnić, zamawiający musi wykazać, że środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W przepisie tym jest mowa wyłącznie o środkach w nim określonych. Nie mogą to być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, np. kredyty, środki przyznane przez instytucje państwowe itp. Zamawiający musi również wykazać, że środki te w całości lub w części nie zostały mu przyznane, co uniemożliwia mu sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Odmowa przyznania środków winna nastąpić w drodze np. odmowy podpisania umowy o dofinansowanie albo ograniczenia wysokości dofinansowania. W każdym wypadku zamawiający będzie zobowiązany wykazać, że podjął działania w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż jedynie w takiej sytuacji przepis ten będzie miał zastosowanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>