Wyrok KIO z 19 sierpnia 2011 r. (KIO/1662/11)

Izba nie podzieliła powyższego stanowiska Odwołującego. Wskazała, że „katalogi producenta są typowymi dokumentami, których celem jest potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, a więc są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dowodzenie spełniania wymagań dopiero na etapie postępowania odwoławczego nie prowadzi w żaden sposób do zmiany treści oferty. Sam przedmiot dostawy określony został w innych dokumentach ofertowych, zaś karty katalogowe nie stanowią elementu oświadczenia woli wykonawcy określającego przedmiot, który zobowiązuje się dostarczyć. Ich celem jest jedynie potwierdzenie, że przedmiot ten jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Zatem w sytuacji, gdy katalogi przedłożone wraz z ofertą nie potwierdziły w pełni spełniania tych wymagań, to z uwagi na charakter tych dokumentów podlegałyby one uzupełnieniu lub wyjaśnieniom w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp”.

We wskazanym wyroku Izba stwierdziła, że przedłożony przez przystępującego opis uzupełniający nie prowadził do nieuprawnionej modyfikacji treści oferty. Potwierdzał natomiast, że pierwotnie zaoferowany przedmiot dostawy był zgodny z oczekiwaniami zamawiają- cego. Izba uznała, że zarzuty odwołującego w tym zakresie (zarówno jeśli chodzi o złożenie nieprawdziwych informacji, jak i niezgodność oferty z treścią siwz) były niezasadne.

W sytuacji, gdy karty katalogowe potwierdzają inne parametry niż produkt zaoferowany przez wykonawcę, zamawiający powinien wezwać do uzupełnienia właściwych kart katalogowych, które potwierdzałyby spełnianie wymagań. Należy przy tym pamiętać, że jeśli zamawiający jednoznacznie określi w siwz, że to karty katalogowe mają potwierdzać spełnienie wymagań – nie może później zmieniać tego, np. odstępując od żądania uzupełnienia karty katalogowej. Takie postępowanie stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

Sposób określania wymagań odnoszących się do poszczególnych wyrobów

W chwili obecnej systemy deklaracji zgodności oraz norm PN-EN są na tyle skomplikowane, że w stosunku do niektórych urządzeń trudno określić, jakie dokumenty są wystarczające na potwierdzenie spełniania przez nie wymogów określonych norm. Wynikają z tego problemy, które często ujawniają się dopiero na etapie badania i oceny ofert. Na przykład jak w omówionym poniżej przypadku.

Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie S.”. W odwołaniu postawiony został zarzut błędnego uzasadnienia faktycznego i błędnej oceny dokumentów załączonych do oferty (deklaracji zgodności, certyfikatów), która stanowiła podstawę podjęcia zaskarżonej decyzji. Odwołujący wniósł o uchylenie decyzji o odrzuceniu jego oferty, o uznanie, iż oferta spełnia wymagania formalne i materialno-prawne do zakwalifikowania do przedmiotowego postępowania przetargowego i jej merytoryczne rozpatrzenie, przy założeniu, że nie występują zarzucane przez zamawiającego przyczyny formalne. W uzasadnieniu odwołujący odniósł się do okoliczności wskazanej przez zamawiającego jako podstawy odrzucenia oferty i dotyczącej przedłożonej w ofercie deklaracji zgodności wydanej przez instytucję nieobjętą wykazem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członków Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (tekst jedn. MP nr 44, poz. 81). Podnosił, że wskazane rozporządzenie nie ma zastosowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, a zakres jego stosowania określa załącznik nr 2. Odwołujący zaprzeczył możliwości uznania za właściwe twierdzenia, że przydomowa oczysz-

Dokumenty przedmiotowe w zamówieniach publicznych czalnia ścieków, opisana przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej: stwior), powinna posiadać europejską aprobatę techniczną. Wyrokiem z 30 sierpnia 2011 r. KIO uwzględniła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>