Wyrok KIO z 19 lipca 2011 r. (KIO/1476/11)

„Izba na marginesie zauważa także, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt la ustawy Pzp – w brzmieniu obowiązującym od dnia 11.05.2011 r. – z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się tych wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W okolicznościach niniejszej sprawy, tak jak wynika z treści pełnomocnictwa z dnia 6 kwietnia 2009 r. – który to dokument, znajdujący się w aktach sprawy o sygn. akt: KIO/UZP/1400/09 został dopuszczony przez Izbę z urzędu – Lider nie był upoważniony do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a zatem zawarcie umowy nastąpiło nie z Liderem, a z wykonawcami tworzącymi Konsorcjum. Także powoływana przez Odwołującego – w toku rozprawy – umowa konsorcjum nie została wymieniona w umowie z dnia 28 września 2009 r. jako jeden z jej załączników (§ 2 umowy). Izba zauważa także, że z dokumentów wskazywanych przez Odwołującego nie można wywieść, że ustanowiony – w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonym zawarciem umowy w dniu 28.09.201 lr. – Lider – China Overseas Engineering Group Co. Ltd był uprawniony do składania w imieniu Konsorcjum oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od umowy. Tym samym, przy ocenie skuteczności odstąpienia przez Konsorcjum od umowy, ta okoliczność nie powinna być pomijana”.

W porównaniu z treścią art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, by wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie pkt la tego ustępu, zamawiający nie musi ponieść z tego tytułu żadnej szkody. Niepotrzebne jest również prawomocne orzeczenie sądu powszechnego w tej sprawie, sankcjonujące prawidłowość rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy zamawiającego, co w praktyce uniemożliwiało wykluczenie wykonawcy bezpośrednio po ustaniu stosunku zobowiązaniowego.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>