Wyrok KIO z 19 lipca 2011 r. (KIO/1476/11) – ciąg dalszy

Dodanie do art. 24 ust. 1 nowej przesłanki wykluczenia z postępowania może być bardzo niekorzystne dla wykonawców z jeszcze jednego powodu. Można wyobrazić sobie sytuację, w której zamawiający, twórca wzorca umownego, będzie próbował wprowadzać zapisy bardzo niekorzystne dla ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, co może w konsekwencji doprowadzić do swobodniejszego rozwiązywania, wypowiadania albo odstąpienia od umowy przez zamawiających. Jedynie stosowanie środków ochrony prawnej w zakresie treści wzorca umowy albo jej istotnych postanowień może pozwolić na uniknięcie tego typu sytuacji. Niestety, w postępowaniach, w których wartość zamówienia będzie poniżej progu unijnego, wykonawcom pozostanie środek przewidziany w art. 181 ust. 1 pzp, tj. informacja zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 pzp. Oczywiście na czynność wykluczenia wykonawcy z postępowania wskutek wadliwie zastosowanej przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt la zawsze (niezależnie od wartości zamówienia) będzie służyło odwołanie do prezesa Izby na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 3 pzp.

Ponieważ regulacja ta jest nowa, istotne jest wskazanie przepisów przejściowych zawartych w art. 2 ustawy wprowadzającej nowelizację. Zgodnie z nim: „do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe”. Taki zapis oznacza, że dyspozycją art. 24 ust. 1 pkt la będą objętą wyłącznie postępowania, które zostały wszczęte 11 maja 2011 r. i później.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>