Wyrok KIO z 1 kwietnia 2011 r. (KIO/UZP 606/11)

„Oceny czynności unieważnienia postępowania dokonać należy na dzień jej dokonania, według stanu prawnego oraz stanu rzeczy istniejących w tej dacie, z zastrzeżeniem, iż przyczyny unieważnienia były niemożliwe do przewidzenia w dacie wszczęcia postępowania”.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ostatnia z przesłanek unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pzp jest związana z niemożliwą do usunięcia wadą postępowania, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyrok KIO z 11 kwietnia 2013 r. (KIO 741/13). „Przesłanka unieważnienia postępowania określona w tym przepisie [art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp – przyp. red.] składa się z koniunkcji trzech okoliczności, których łączne wystąpienie skutkuje koniecznością zastosowania przepisu. Po pierwsze, musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielanie zamówienia (wada postępowania). Po drugie, wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem nie może to być jakakolwiek wada, którą obarczone jest postępowanie, ale wada powodująca niemożliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą a niemożnością zawarcia umowy. Po trzecie, wada ta musi być niemożliwa do usunięcia”.

Wada postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, musi mieć charakter trwały, nieusuwalny i musi rzeczywiście wystąpić. Jeżeli wadę da się usunąć (np. ze względu na etap postępowania), zamawiający zobowiązany jest do wykonania takiej czynności. Wada musi być również związana bezpośrednio z celem prowadzonego postępowania, tj. wyborem oferty najkorzystniejszej. Musi być jasno wskazana przez zamawiającego w treści informacji o unieważnieniu postępowania przekazywanej wykonawcom.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>