„Wyniki badań” jako dokument przedmiotowy

W wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądają wyników badań określonych materiałów, które mają potwierdzać określone właściwości dostarczanych towarów. W jaki sposób należy interpretować wszelkiego rodzaju „wyniki badań” – czy podlegają uzupełnieniu? Przeanalizujmy to na przykładzie.

Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wody mineralnej i innych napoi dla Oddziałów Zamawiającego w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.” W postępowaniu tym wniesiono odwołanie wobec zaniechania wykluczenia wykonawcy, który uzyskał zamówienie, w sytuacji gdy wykonawca ten podlega wykluczeniu z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oraz niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, co stanowiło naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 24 ust. 4, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 pzp. W uzasadnieniu swojego stanowiska odwołujący wskazał, że wykonawca, który uzyskał zamówienie, nie spełnił zamieszczonego w rozdziale XV siwz warunku dotyczącego potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w siwz. Wykonawcy zostali bowiem zobowiązani do złożenia wraz z ofertą wyników oceny właściwości elektrostatycznych butelek używanych przez wykonawcę. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>