Wykluczenie z postępowania

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej pzp lub ustawą, reguluje m.in. zagadnienie zdolności podmiotowej wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Zdolność ta sprowadza się w rzeczywistości do badania przez zamawiającego każdego z wykonawców składających ofertę pod kątem tego, czy dany podmiot będzie w stanie wykonać przedmiot zamówienia. Inaczej mówiąc, oznacza to, że przepisy pzp odnoszące się do sytuacji podmiotowej wykonawcy mają głównie na celu zabezpieczenie zamawiającego przed udziałem w realizacji zamówienia publicznego wykonawcy, który w związku z posiadanymi cechami nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia.

Wykluczenie z postępowania jest skutkiem stwierdzenia przez zamawiającego braku podmiotowych cech wykonawcy (wymaganych ogłoszeniem i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej siwz). Oznacza to, że zdaniem zamawiającego dany wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Decyzja zamawiającego w tym zakresie nie może wynikać wyłącznie z jego wewnętrznego przekonania o sytuacji danego podmiotu, gdyż ustawa w sposób enumeratywny wylicza przypadki, w których zamawiający ma prawo i obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Ustawa w art. 24 ust. 1 i 2 zawiera podstawowy katalog przesłanek, których zaistnienie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Literalna treść przepisu: „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się…” (art. 24 ust. 1 pzp) oraz „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy…” (art. 24 ust. 2 pzp) świadczy jednoznacznie o obowiązku zamawiającego (nie uprawnieniu) wykluczenia każdego wykonawcy z udziału w postępowaniu, w stosunku do którego zrealizuje się choć jedna z przesłanek wskazanych tymi przepisami. Katalog przesłanek wykluczenia z postępowania jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>