Umowa pożyczki

Umowa pożyczki w razie upadłości jednej ze stron nie będzie wykonana, jeżeli przedmiot pożyczki nie był jeszcze wydany (art. 48 pr. upadł ).

Przez umowę poźyczkj dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości (art. 720 k.c.).

Umowa pożyczki wygasa, jeżeli pieniądze lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku (np. zboże) nie zostały wydane. Jeżeli natomiast przedmiot pożyczki został wydany, a pożyczkodawcą był dłużnik (upadły), na syndyku ciąży obowiązek odzyskania przedmiotu pożyczki. W sytuacji, gdy upadły jest pożyczkobiorcą, pożyczkodawca może zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości w trybie art. 150-152 pr. upadł.

Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu rzeczy ruchomej za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia upadłości, nie obowiązuje masy (art. 49 pr. upadł.).

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 k.c.).

Ustawodawca bardzo rygorystycznie potraktował najemcę, gdyż zapłacenie upadłemu czynszu za okres powyżej sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości „nie obowiązuje masy”. Syndyk musi zatem żądać ponownej zapłaty, a w przypadku, gdy najemca zobowiązania nie ureguluje syndyk powinien podjąć działania zmierzające do uzyskania tytułu egzekucyjnego.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>