Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego pozostaje w mocy, jeżeli przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości był objęty przez najemcę lub dzierżawcę (art. 50 § 1 pr. upadł.). Umowa taka pomimo ogłoszenia upadłości pozostaje w mocy, a w stosunek najmu lub dzierżawy w miejsce upadłego wstępuje syndyk.

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 § 1 k.c ),

Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu za czas dłuższy niż trzy miesiące, a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc w obu przypadkach od daty ogłoszenia upadłości, jak również rozporządzenie tym czynszem nie obowiązuje masy (art. 50 § 2 pr. upadł ). Sytuacja podobna jak w przypadku czynszu najmu rzeczy ruchomej. Czynsz zapłacony za okresy dłuższe niż wskazane w ustawie, musi być ponownie zapłacony na ręce syndyka masy upadłościowej.

Sprzedaż nieruchomości przez syndyka w toku postępowania upadłościowego wywołuje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym (art. 50 § 3 pr. upadł).

Zgodnie z art. 1002 k.p.c., z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa nonnujących te stosunki w przypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>