Umowa ajencyjna

Zlecenie i komis, dane przez upadłego, wygasają z ogłoszeniem upadłości. Wierzytelność z tytułu poniesionej wskutek tego straty może być zgłoszona do masy upadłości. Zlecenie i komis, dane upadłemu, mogą być odwołane z ogłoszeniem upadłości bez odszkodowania (art. 43 § ł i § 2 pr. upadł).

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Jeżeli dłużnik (upadły) był zleceniodawcą umowa zlecenia wygasa z dniem ogłoszenia upadłości.

Natomiast przez umowę komisu przejmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym (765 k.c ). Podobnie jak przy umowie zlecenia, jeżeli dłużnik (upadły) był komisantem umowa komisu wygasa z dniem ogłoszenia upadłości.

Natomiast jeżeli przyjmującym zlecenie przy umowie zlecenia i komisantem przy umowie komisu jest dłużnik (upadły), umowy te trwają także po ogłoszeniu upadłości, choć prowadzone są przez syndyka masy upadłościowej. Syndyk może jednak je odwołać składając stosowne oświadczenie woli.

Umowa ajencyjna wygasa z ogłoszeniem upadłości jednej ze stron. W razie upadłości dającego polecenie, ajent ma prawo zgłosić do masy upadłościowej wierzytelność z tytułu straty, poniesionej wskutek wygaśnięcia umowy (art. 44 § 1 i § 2 pr. upadł,).

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania takich umów w jego imieniu (art. 758 § 1 k.c.). W przypadku umowy agencyjnej nie ma znaczenia, czy dłużnik (upadły) jest agentem, czy też dającym zlecenie. Umowa ta wygasa z dniem ogłoszenia upadłości. Jeżeli natomiast dającym zlecenie jest upadły, agent może swoją stratę zgłosić jako wierzytelność do masy upadłości w trybie art. 150-152 pr. upadł.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>