Syndyk masy upadłościowej jako przedstawiciel organu sądowego

Wiele wątpliwości budzi konieczność naliczania przez syndyka masy upadłościowej podatku od towarów i usług (VAT) od dokonywanej przez niego sprzedaży. Z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 zmiany: Nr 28, poz. 127) wynika, że opodatkowamu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie Usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. By stać się jednak podatnikiem podatku V AT – co wynika z art. 5 ustawy – podmiot musi spełniać następujący wymóg: wykonuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Gdyby wymóg ten odnieść do działalności syndyka masy upadłościowej wykonującego z mocy prawa zarządzanie majątkiem upadłego i likwidację tegoż majątku, to prowadzonych przez niego czynności nie można utożsamiać z ich prowadzeniem we własnym imieniu i na własny rachunek.

Syndyk masy upadłościowej jako przedstawiciel organu sądowego działa w imieniu wierzycieli spieniężając majątek masy upadłościowej i dokonując jego podziału między nimi. Inaczej – wykonuje obowiązki publiczno-prawne w imieniu sądu i wierzycieli.

Nie można zatem uznać czynności syndyka za ich prowadzenie z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy. Zadaniem jego jest likwidacja majątku, a w konsekwencji sprzedaż wymuszona, a nie działalność polegająca na sprzedaży’ rozumianej w pojęciu ustawy o VAT. Należy tu przytoczyć zapis § 1 art. 120 Prawa upadłościowego, który brzmi:

„Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma te same skutki prawne, jakie ma sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym… ”. Komornik, który prowadzi egzekucję także wykonuje czynności sprzedaży, a mimo to podatku nie nalicza i nie odprowadza.

Tożsamość skutków prawnych sprzedaży w postępowaniu upadłościowym ze sprzedażą w postępowaniu egzekucyjnym zwalnia syndyka masy upadłościowej z naliczania i płacenia podatku VAT.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>