Syndyk a zobowiązanie upadłego

Masa upadłości nie jest związana ofertą upadłego, o której przyjęciu przez stronę drugą upadły nie otrzymał zawiadomienia przed ogłoszeniem upadłości (art. 38 pr. upadł ).

Ustawodawca odmiennie uregulował zagadnienie związane z przyjęciem oferty. Przepisy prawa upadłościowego są lex specialis do przepisów k.c. art. 66 i nast. Jeżeli dłużnik nie otrzymał zawiadomienia o przyjęciu oferty, to masa upadłościowa reprezentowana przez syndyka nie jest ofertą związana i to bez żadnych ujemnych konsekwencji związanych z naprawieniem szkody.

Jeżeli umowa wzajemna w czasie ogłoszenia upadłości nie była wykonana ani przez upadłego, ani przez stronę drugą, albo była wykonana tylko w części, syndyk może bądź wykonać umowę i żądać od drugiej strony wykonania, bądź od umowy odstąpić (art. 39 § 1 pr. upadł ).

Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (art. 487 § 2 k.c.). Syndyk ma zatem prawo „rewizji” wszystkich umów wzajemnych, a decyzja o wykonaniu umowy, bądź o odstąpieniu od umowy powinna zapaść po uwzględnieniu rachunku ekonomicznego.

Na żądanie strony drugiej sędzia-komisarz wyznaczy syndykowi odpowiedni termin do złożenia tej stronie oświadczenia na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Nie złożenie oświadczenia w terminie wyznaczonym traktowane będzie za odstąpienie od umowy. Jeżeli natomiast strona daiga, która ma obowiązek wcześniejszego świadczenia, me otrzyma zabezpieczenia świadczenia wzajemnego, może wstrzymać się ze swoim świadczeniem, aż do jego spełnienia przez syndyka. Na decyzje, o których mowa wyżej, syndyk musi uzyskać zezwolenie rady wierzycieli lub – w przypadku jej nie powołania – zezwolenie sędziego-komisarza. Jeżeli syndyk odstępuje od umowy, strona druga me ma prawa do zwrotu dokonanego świadczenia, chociażby znajdującego się w masie upadłości, lecz wierzytelność swoją z tytułu należności za dokonane świadczenie i poniesionej straty może zgłosić do masy upadłości (art. 40 § 1 pr. upadł.).

Zastrzeżenie w umowie sprzedaży prawa własności na rzecz sprzedawcy

Sprzedawca może żądać zwrotu rzeczy ruchomej – nie wyłączając papierów wartościowych – wysłanej upadłemu bez otrzymania ceny, jeżeli ta nie została objęta przed ogłoszeniem upadłości przez upadłego lub przez osobę upoważnioną przez niego do rozporządzenia rzeczą. Prawo żądania zwrotu służy także komisantowi, który wysłał rzecz upadłemu (art. 41 § 1 pr. upadł ). Jednakże zarówno sprzedawca jak i komisant muszą zwrócić wszelkie koszty, które zostały poniesione lub mają być poniesione, a także zatrzymane zaliczki. Natomiast syndyk może rzecz (ruchomość) zatrzymać, jeżeli uiści lub zabezpieczy należną od upadłego cenę i koszty. Z prawa tego może syndyk skorzystać w ciągu miesiąca od daty żądania zwrotu.

Zastrzeżenie w umowie sprzedaży prawa własności na rzecz sprzedawcy nie wygasa z powodu ogłoszenia upadłości nabywcy, jeżeli wobec jego wierzycieli jest skuteczne według przepisów prawa cywilnego (art. 42 pr. upadł.).

Przepis dotyczy tylko ruchomości, gdyż polskie prawo cywilne nie przewiduje sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem prawa własności. Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem. Jest ono skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną. Data pewna to fonna pisemna z urzędowym poświadczeniem daty. Poświadczenia takiego dokonuje notariusz, ale także organ państwowy, który na dokumencie dokonuje jakiejkolwiek wzmianki. Spełniając te wymogi właściciel rzeczy może domagać się jej wyłączenia w trybie art. 28-31 pr. upadł.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>