Sposób minimalizacji subiektywizmu

Inny sposób minimalizacji subiektywizmu to odwołanie się przez zamawiającego do ocen ekspertów, na co wskazała KIO w wyroku z 12 listopada 2008 r. (KIO/UZP 1176/08). Zamawiający zastosował kryterium oceny technicznej i jakościowej, „będące wynikową określeń «jakość, funkcjonalność, parametry techniczne» zawartych w ww. przepisie [art. 91 ust. 2 pzp – przyp. autora]. Kryterium to nie zostało oprotestowane przez odwołującego, pomimo że miało wagę 40% – jest to kryterium liczone w oparciu o subiektywne oceny członków komisji przetargowej – mogą oni uzasadniać swoje oceny w sposób związany z podkryteriami, jakie przyjęte zostały w celu uściślenia tego kryterium. Odwołujący, biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, zgodził się na zastosowanie przez zamawiającego tego kryterium i powinien respektować ocenę komisji przetargowej”. Izba nie stwierdziła jednak w postępowaniu naruszenia, które miałoby skutkować unieważnieniem postępowania. Kryterium wybrane

Kryteria oceny ofert przez zamawiającego wynikało z art. 91 pzp, a oceny ofert dokonali członkowie komisji przetargowej z uwzględnieniem opinii eksperckich. Co prawda zastosowanie kryteriów jakościowych budzi wiele wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, ale mając na uwadze okoliczności postępowania – w tym powołanie się przez zamawiającego na opinie wielu ekspertów – KIO uznała, że kryterium to nie spowodowało naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>