Skutki wykluczenia wykonawcy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, druk nr 3677, dostępny na: http://orka.sejm.gov.piyDruki6ka.nsf/wgdruku/3677. do prezesa UZP. Wykonawca taki zostanie wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, czego konsekwencją będzie rozszerzenie możliwości jego wykluczenia przez wszystkich zamawiających na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp.

Należy podkreślić, że skutki wykluczenia wykonawcy na tej podstawie mogą być dla niego bardzo uciążliwe, gdyż eliminują wykonawcę z kolejnych postępowań u danego zamawiającego, bez względu na to, co jest przedmiotem zamówienia. Przykładowo można wskazać, że wykonawca, z którym została rozwiązana umowa na dostawę sprzętu biurowego, nie będzie mógł się ubiegać przez 3 lata od jej rozwiązania, np. o realizację usługi doradztwa personalnego czy wykonanie u zamawiającego robót budowlanych.

Jeżeli wykonawca taki złoży ofertę wspólną na podstawie art. 23 ust. 1 pzp, nie uchroni go to od konsekwencji prawnych wcześniej niezrealizowanej umowy, gdyż wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną będą podlegali wykluczeniu z postępowania. W tym miejscu można przywołać orzeczenie KIO, które wskazuje, jakie okoliczności nie mogą być podstawą wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt la wykonawców składających ofertę wspólną.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>