Skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku, gdy zakład pracy skrócił pracownikowi okres wypowiedzenia do jednego miesiąca na podstawie ait. 361 § 1 k.p., a następnie strony w trybie art. 36 § 6 k.p. zawarły porozumienie, co do rozwiązania umowy o pracę przed upływem skróconego okresu wypowiedzenia, to wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, za pracę do dnia, do którego faktycznie świadczył pracę oraz prawo do odszkodowania za tę część okresu wypowiedzenia, która uległa skróceniu wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy według art. 36′ § ł k.p.

W uchwale z dnia 11 lutego 1992 r (1 PZP 7/92, OSN 1992 r. Nr 9, poz. 151) Sąd Najwyższy przyjął, że Pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której na podstawie art. 361 § 1 k.p. skrócono okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy rozwiązany został z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie przewidziane w ait. 36′ 5 1 k.p. należy wypłacie pracownikowi z chwilą rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 36′ § 2 k.p. okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Sąd Najwyższy dnia 9 lipca 1992 r. (1 PZP 20/92, OSN 1993 r. Nr 1-2, poz. 2) podjął w składzie siedmiu sędziów następującą uchwałę:

Skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36′ § 1 k.p. powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu. W uzasadnieniu powyższej uchwały wskazano ni.in.W okresie, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie (do końca pozostałej części okresu wypowiedzenia), pracownik nie nabywa żadnych uprawnień, których warunkiem jest istnienie stosunku pracy, np. nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, konsekwencją tego jest oczywiście to, że w świadectwie pracy jako datę zakończenia stosunku pracy należy wskazać datę upływu skróconego, a me trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zaznaczając jedynie, że nastąpiło to skrócenie i w jakim zakresie (§ 7 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii – Dz. U. Nr 45, poz. 269 z późn. zm.).

Poza powyższym uzasadnieniem uchwały SN należy zaznaczyć, iż kolejną konsekwencją przyjęcia, że rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem skróconego okresu wypowiedzenia jest, iż roszczenie o odprawę z art. 8 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy, a więc z upływem skróconego okresu wypowiedzenia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 1990 r. I PR 297/90 (Wokanda dod. nr 3 z dnia 16 grudnia 1990 r.).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>