Skrócenie okresu wypowiedzenia

Zgodnie z art. 7 w/w ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. pracownikowi, z którym następuje rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i 2, zakład pracy może skrócić okres wypowiedzenia na zasadach określonych w art. 361 kodeksu pracy.

Art. 361 k.p. przewiduje możliwość skrócenia przez zakład pracy okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. Dotyczy to sytuacji, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu zmniejszenia stanu zatrudnienia lub zmian w strukturze zatrudnienia albo ograniczenia zadań lub zakresu działalności zakładu pracy, albo likwidacji komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. W wyroku z dnia 19 grudnia 1990 r. (I PR 391/90, OSN z 1992 r. Nr 11, poz. 206) Sąd Najwyższy stwierdził, że:

Norma art. 361 § 1 k.p. dotyczy wyłącznie jednostronnego skrócenia przez zakład pracy 3-miesięcznego wypowiedzenia i nie obejmuje wypadków, gdy skrócenie okresu wypowiedzenia następuje w drodze porozumienia stron, nawet wtedy, gdy inicjatywa zawarcia takiego porozumienia wychodzi od pracodawcy. Oświadczenie woli zakładu pracy o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 36‘ § 1 k.p. może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nic w okresie późniejszym.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>