Skrócenie okresu wypowiedzenia cz. II

W przypadku późniejszego ustalenia między stronami, tj. już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę, wcześniejszego – niż wynikający z wypowiedzenia – terminu rozwiązania umowy o pracę, ma zastosowanie nie art, 361 § 1 kp., lecz art. 36 § 6 k.p. dopuszczający możliwość takiego ustalenia stron oraz stanowiący, że ustalenie to nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 1992 r. (I PZP 48/92, Sł. Prac. z 1993 r. Nr 3) wskazał:

Zakład pracy korzystając z możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 k.p. pracownikowi, z którym zawarto umowę o pracę na czas nie określony, może ograniczyć się do wskazania w piśmie skierowanym do pracownika, zawiadamiającym o rozwiązaniu umowy o pracę, skróconego okresu wypowiedzenia. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia SN wskazano m.in.:

Dla możliwości skorzystania żart. 361 § 1 k.p. nie jest konieczne udzielenie pracownikowi informacji na ten temat ani też wprowadzenie tego przepisu do treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wypowiedzenia. Istotą treści powyższego oświadczenia woli jest nadal uzewnętrzniony zamiar rozwiązania stosunku pracy z upływem określonego okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia, o którym mowa w art 36′ § 1 k.p. należy obliczać, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy (Dz.U. Nr 51, poz. 334 z pożn, zni.) według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, bez uwzględnienia zmian w zasadach wynagradzania lub w wysokości składników wynagrodzenia wprowadzonych po rozwiązaniu umowy o pracę.

Sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, regulują przepisy § 1915 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U Nr 43, poz. 259 z póżn. zm ).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>