Skazanie za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 4-9 pzp)

Przesłankami stanowiącymi podstawę do wykluczenia podmiotu biorącego udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 pzp, jest skazanie za popełnienie choćby jednego z kilku przestępstw:

– 1) przestępstwa popełnionego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

– 2) przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową:

– 3) przestępstwa przeciwko środowisku:

– 4) przestępstwa przekupstwa:

– 5) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych:

– 6) przestępstwa skarbowego:

– 7) przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wykluczenie to dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych i partnerskich, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a także osób prawnych. Podstawą wykluczenia może być jedynie prawomocny wyrok skazujący odpowiednio osobę fizyczną, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej lub członka zarządu osoby prawnej.

Pomimo braku wyraźnej regulacji, należy uznać, że w kategorii tej mieszczą się również spółki cywilne, o których mowa w przepisach art. 860-875 kc. W takiej sytuacji wykluczeniem zostaną objęte podmioty lub osoby wskazane powyżej, gdy chociażby jeden ze wspólników był prawomocnie skazany za określone w ustawie przestępstwo.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>