Skazanie za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 4-9 pzp) cz. II

Ustawa wprowadza również możliwość wykluczenia tzw. podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podmiot zbiorowy został zdefiniowany w ustawie z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU nr 197, poz. 1661 ze zm.), zwanej dalej uopz. Zgodnie z art. 2 uopz podmiotem zbiorowym są:

– a) osoby prawne (np. spółki kapitałowe: sp. z o.o., S. A.) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki osobowe – spółka jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska itd.), z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków:

– b) spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek:

– c) spółki kapitałowe w organizacji (np. sp. z o.o. w organizacji):

– d) podmioty w stanie likwidacji:

– e) przedsiębiorcy niebędący osobą fizyczną:

– f) zagraniczne jednostki organizacyjne.

Podmioty takie podlegają odpowiedzialności tylko w określonych sytuacjach, szczegółowo wyliczonych w art. 16 uodp, tj. gdy popełnią przestępstwo m.in. przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, łapownictwa i płatnej protekcji, ochronie informacji, mieniu, środowisku, określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też przestępstwa skarbowe. Fakt ten musi zostać potwierdzony prawomocnym wyrokiem skazującym, wyrokiem warunkowo umarzającym wobec określonej osoby postępowanie karne albo postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, orzeczeniem o udzielenie tej osobie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo orzeczeniem sądu o umorzeniu przeciwko niej postępowania z powodu okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy. Dodatkowo, czyny te muszą zostać popełnione przez osoby fizyczne (szczegółowo opisane w art. 3 – tj. członkowie zarządu, wspólnicy reprezentujący spółkę osobową).

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>