Samodzielne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych

W przypadku żądań dotyczących dokumentów przedmiotowych może dochodzić do sytuacji, gdy dany wykonawca w trakcie wyjaśnień swojej oferty albo w trakcie postępowania odwoławczego postanowi samodzielnie uzupełnić dany dokument przedmiotowy. Czy zamawiający powinien takie działanie uznać za skuteczne i przyjąć składane dokumenty, czy powinien formalnie wezwać do uzupełnienia dokumentów?

Pewien zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa transformatorów SN/nn dla E. Sp. z o. o. na potrzeby programu wymiany transformatorów o zawyżonych stratach”. W postępowaniu tym odwołujący wniósł odwołanie, zarzucając zamawiającemu m.in. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Wskazywał, że wybrano ofertę, która nie odpowiadała treści siwz. W uzasadnieniu podnosił, że przedmiotem zamówienia była dostawa m.in. transformatorów rozdzielczych o mocy 400kVA i grupie połączeń Dyn5, a przedmiotem oferty złożonej przez przystępującego była m.in. dostawa transformatorów o mocy 400kVA, ale o grupie połączeń Dynll, co wyraźnie wynikało z załączonej do jego oferty karty katalogowej. Powyższe, w ocenie odwołującego, stanowiło o niezgodności treści oferty wybranego wykonawcy z treścią siwz. Podnosił dodatkowo, że zgodnie z treścią siwz formularz załącznika nr 1 do oferty wskazywał tylko na część parametrów określonych w rozdziale II siwz. W pozostałym zakresie uzupełnienie tego załącznika stanowiła karta katalogowa, której złożenia żądał zamawiający w rozdziale pkt 2.2. siwz. Dopiero zestawienie tych dwóch dokumentów razem pozwalało uzyskać pełny opis przedmiotu zamówienia. W ocenie odwołującego należało zatem kartę katalogową traktować jako integralną część oferty, bez której nie można stwierdzić, co jest przedmiotem zamówienia. Zatem oferta bez karty katalogowej nie zawierałaby podstawowego elementu, tj. jej przedmiotu. W ocenie odwołującego nie można było przyjąć, że wykonawca, który uzyskał zamówienie, wpisując w treść oferty grupę połączeń Dynll, popełnił błąd, ale że zaoferował inne transformatory, niż wymagał zamawiający. Zdaniem odwołującego wyjaśnienia złożone przez wybranego wykonawcę skutkowały w istocie zaoferowaniem innego urządzenia, niż zostało zaoferowane pierwotnie, a to w konsekwencji doprowadziło do nieuprawnionej zmiany treści oferty. Wyrokiem z 10 sierpnia 2011 r. KIO uwzględniła odwołanie.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>