Rozwiązywanie stosunków pracy hez wypowiedzenia

Art, 7a w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r, stwarza dla syndyka możliwość rozwiązania stosunków pracy bez wypowiedzenia. Może to nastąpić w razie ogłoszenia upadłości zakładu pracy (lub zarządzenia likwidacji) i braku środkow na wynagrodzenie dla pracowników.

Przy rozwiązaniu stosunków pracy w tym trybie nie stosuje się przepisów art. 2-4 ustawy, omówionych w § 4 rozdziału.

Jednakże – z mocy art. 7a ust. 3 ustawy – syndyk (albo likwidator) zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie określonym w art. 7a ust. i ustawy. Zakładowa organizacja związkowa może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie opinię w tej sprawie

Kolejnym wymogiem rozwiązania przez syndyka umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 7a ust. 1 ustawy jest nie zgłoszenie przez pracownika sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy. Pismo syndyka (albo likwidatora) powinno zawierać pouczenie dla pracownika w tej sprawie.

Zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie traktuje się jak rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, dokonanym przez zakład pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w powyższym trybie, należy’ wypłacić:

– 1) odprawę przewidzianą w art 8 ustawy

– 2) odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Sposób obliczenia odszkodowania wskazano w p. 5 rozdziału. Zarówno odprawa jak i odszkodowanie winny być wypłacone w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Stosunek pracy rozwiązuje się w terminie wskazanym w zawiadomieniu syndyka skierowanym do pracownika, jeżeli pracownik nie zgłosi sprzeciwu. Taką tez datę należy wskazać w świadectwie pracy, jako datę ustania stosunku pracy.

Okres, za który wypłacono odszkodowanie na mocy art. 7a ust. 1 ustawy, nie jest traktowany na takich zasadach, jakie określa art. 36’ § 2 k.p. Okres ten bowiem jest okresem przerwy w zatrudnieniu (jeżeli były pracownik nie podjął nowej pracy), nie podlegającym wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W okresie, za który przyznano odszkodowanie według art. 7a ust. 1 ustawy, pracownik nie może więc nabyć prawa do świadczeń pracowniczych (takich jak np. ekwiwalent pieniężny, za urlop wypoczynkowy, nagroda jubileuszowa), gdyż nie pozostawał już w stosunku pracy.

Zgodnie z art. 7a ust. 5 wszelkie nie zaspokojone należności pracownicze podlegają zaspokojeniu w trybie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami, z tym że syndyk (albo likwidator) z urzędu uwzględnia te należności w wykazie wierzytelności do upadłego (albo likwidowanego zakładu pracy). Zasady zaspokajania należności pracowniczych określają art. 203-205 pr. upadł.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>