Rażąco niska cena cz. II

Pierwszym krokiem, jaki powinien uczynić zamawiający, analizując kryterium ceny, jest porównanie ceny ofertowej z cenami innych wykonawców, a następnie z wartością szacunkową zamówienia oraz kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zastosowanie wyłącznie relacji: cena ofertowa do wartości szacunkowej zamówienia nie byłoby wystarczające, gdyż zamawiający powinien uwzględnić również takie czynniki, jak specyfika przedmiotu zamówienia oraz rynek zamówień tego rodzaju. Tym bardziej że przecież sam zamawiający, przygotowując postępowanie, może dokonać przeszacowania wartości zamówienia, a będzie to szczególnie widoczne w przypadku, gdy wszystkie ceny ofertowe będą znacznie odbiegać od wartości szacunkowej. W takiej sytuacji trudno będzie udowodnić wykonawcy, którego oferta jest najtańsza, że zaoferował cenę rażąco niską.

Inny ciekawy przypadek prezentuje wyrok KIO z 1 lipca 2011 r. (KIO 1308/11), gdzie analizowano postępowanie, w którym wykonawcy złożyli następujące oferty:

– 1) Konsorcjum M. – 53 357 400, 00 zł

– 2) Konsorcjum D. – 64 554 798, 80 zł

– 3) Firma P. – 79 827 000, 00 zł

– 4) Konsorcjum M. Z. – 120 132 255, 00 zł.

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, wynosiła z kolei 61 500 000, 00 zł. Wynika z tego, że różnica między dwoma pierwszymi ofertami wynosiła ok. 10 min zł i podobna różnica występowała między ofertą najkorzystniejszą a kwotą przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Różnice cenowe trzech pierwszych ofert nie odbiegały ani od siebie w sposób znaczący, ani od wartości zamówienia. Wysokość zaoferowanej przez konsorcjum M. kwoty stanowiła ok. 85% wartości środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie jest to poziom, który należy uznać za rażąco niski, dlatego KIO uznała, że cena w ofercie najkorzystniejszej stanowiła przejaw zwykłej konkurencji między wykonawcami.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>