Przetarg – opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik (syndyk) ma prawo wskazać kolejność w jakiej ma być przeprowadzany przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik (upadły), komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Przetarg odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesięciu złotych. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg, wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania (art. 965 k.p.c.).

Jeżeli na pierwszej licytacji nieruchomość nie została sprzedana, komornik na wniosek syndyka wyznaczy drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa i taniej w postępowaniu egzekucyjnym sprzedać nieruchomości nie można.

Za niedopuszczalne należy uznać przejmowanie nieruchomości na własność przez wierzycieli w naturze, nawet zgodnie z przepisami k.p.c. Jednocześnie nieruchomości niezbywalnych (dotyczy to również ruchomości) nie można wyłączyć z masy upadłościowej w trybie art. 121 pr. upadł. Przepis ten mówi tylko o wierzytelnościach i prawach wątpliwych, co do istnienia, lub możności realizacji, które na wniosek syndyka, przyjęty uprzednio przez radę wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, większością reprezentującą trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności, wyłączy z masy upadłości.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>