Przetarg ofert

Przetarg ofert powinien odbyć się w sądzie (ewentualnie w siedzibie upadłego). W swojej praktyce sędziego-komisarza preferuję to pierwsze rozwiązanie. O tenninie i miejscu przetargu należy zawiadomić wszystkich oferentów. Po sprawdzeniu wpłaconych wadiów należy komisyjnie otworzyć zalakowane koperty z ofertami. Przetarg prowadzi syndyk z udziałem sędziego-komisarza i upadłego, jeżeli wyraża chęć udziału w przetargu. Jeżeli oferty dotyczą przedsiębiorstwa państwowego w przetargu powinien brać udział podmiot uprawniony do reprezentowania upadłego (np. likwidator). Z otwarcia ofert i negocjacji z oferentami sporządza się protokół. Syndyk powinien wybrać najkorzystniejszą ofertę, co wcale nie oznacza oferty z najwyższą ceną. Podmiot, którego oferta została wybrana, zawiadamia się o terminie, w którym powinien przystąpić do podpisania aktu notarialnego. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa będzie wchodziła nieruchomość pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłościowej, jeżeli do podpisania umowy nie przystąpi. Protokół z negocjacji podpisują syndyk, protokolant, może podpisać sędzia-komisarz, upadły lub przedstawiciel upadłego Przedstawiłem, jak w praktyce, jako sędzia-komisarz nadzoruję sprzedaż przedsiębiorstwa w całości z wolnej ręki przez syndyka i nie uważam oczywiście, że jest to rozwiązanie jedynie słuszne. Z istoty rzeczy sprzedaż z wolnej ręki polega bowiem na tym, że syndyk może sprzedać przedsiębiorstwo pierwszej osobie, która się do mego zgłosi. Uważam taką praktykę za niedopuszczalną, zwłaszcza, gdy chodzi o majątek wielomiliardowej wartości, gdzie bardzo łatwo o nadużycia, czy też o posądzenie o łapownictwo. Samo zbycie przedsiębiorstwa w całości następuje w drodze umowy sprzedaży. Umowę zawiera z kupującym syndyk, gdyż tylko on jest upoważniony do przeprowadzenia likwidacji majątku masy upadłości. Sprzedaż z wolnej ręki powinna być wyjątkiem. W praktyce sądowej staje się regułą z uwagi na mankamenty sprzedaży egzekucyjnej według przepisów k.p.c., o czym niżej.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>