Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

Działanie zorganizowanych grup przestępczych albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, stąd też zakwalifikowane zostało do przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu ujętych w rozdziale XXXII kk.

Zorganizowaną grupę przestępczą tworzą co najmniej trzy osoby, których celem jest popełnienie określonych przestępstw bądź popełnianie przestępstw różnego rodzaju. Zasadnicza różnica między grupą a związkiem przestępczym sprowadza się do „wewnętrznej” organizacji. O ile dla powstania grupy przestępczej wystarczające jest istnienie luźnego związku między jej członkami, jeśli łączy ich wspólna chęć popełniania przestępstw i gotowość do takich działań na rzecz grupy, o tyle związek posiada zazwyczaj wewnętrzną strukturę organizacyjną8. Takie założenia potwierdza orzecznictwo: „Dla przyjęcia, że pewna grupa ludzi stanowi «związek», nie jest istotne, czy zachodziła w niej potrzeba stosowania rygorów organizacyjnych, lecz to, czy były one w ogóle przewidziane. Nie można stawiać znaku równości pomiędzy dobrowolnym podporządkowaniem się autorytetowi innej osoby a wynikającym z porozumienia zobowiązaniem do wypełniania jej poleceń z ustalonymi konsekwencjami odmowy ich wykonania”9. Przestępstwem określonym w art. 258 § 1 kk jest już sam udział w grupie lub związku przestępczym. Nie jest zatem istotne, czy członek takiej organizacji brał aktywny udział w dokonywaniu innych przestępstw, ważna jest jego przynależność. Przepisy § 2 przewidują kwalifikowaną formę tego przestępstwa, polegającą na udziale w grupie lub związku przestępczym o charakterze zbrojnym lub mających na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wyrażany jest pogląd, że zorganizowana grupa ma charakter zbrojny wówczas, gdy na stałe jest wyposażona w broń palną lub też zakłada używanie broni palnej w czasie dokonywania przestępstw10. Również zakładanie i kierowanie grupą lub związkiem przestępczym objęte są wyższym zagrożeniem kary, niż sam udział. Wynika to z wysokiej szkodliwości działania oraz jego umyślności.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>