Przestępstwo skarbowe

Pojęcie przestępstwa skarbowego, jego znamiona oraz sankcje określone są w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar- bowy (tekst jedn. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.), zwanej dalej kks. Stosownie do zasad określonych w art. 1 kks, odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przestępstwem skarbowym jest tylko taki czyn społecznie szkodliwy i zagrożony karą, który jest zabroniony przez kodeks karny skarbowy oraz który jednocześnie polega na naruszeniu przepisów w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego czy prawa o grach i zakładach wzajemnych7. Zgodnie z art. 53 § 2 kks przestępstwem skarbowym jest „czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności”.

Zakwalifikowanie czynu zabronionego jako przestępstwa zależy od wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartości przedmiotu czynu (wyższej niż pięciokrotność najniższego przeciętnego wynagrodzenia), szkodliwości społecznej czynu, która musi być większa niż znikoma oraz stosowanej sankcji karnej. Przestępstwa skarbowe opisane są w części szczególnej kks i obejmują:

– a) przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji:

– b) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami:

– c) przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu:

– d) przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych.

Sprawcą przestępstwa skarbowego może być osoba, która ukończyła 17 łat, jest poczytalna i nie pozostaje w błędzie co do karalności czynu i jego bezprawności. Dopiero po łącznym spełnieniu powyższych przesłanek można mówić o zawinieniu sprawcy. Osoby nieletnie nie ponoszą odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Dobrem chronionym przepisami kks jest mienie Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>