Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa te zostały uregulowane w rozdziale XXXVI kk. Pena- lizuje on przestępstwa związane z obrotem gospodarczym. Dobrem chronionym są więc uczciwość i rzetelność podmiotów działających w warunkach gospodarki rynkowej, narażonych z samej istoty tej działalności na ryzyko gospodarcze.

Przestępstwa wskazane w art. 296-306 kk wiążą się zasadniczo z naruszeniem obowiązków spoczywających na podmiotach gospodarczych i osobach działających w ich imieniu. Związane są z prowadzeniem przez te podmioty działalności gospodarczej, z zawartymi umowami oraz z nadużywaniem uprawnień, wynikających z przepisów regulujących tę sferę życia. Wśród przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu można wyróżnić:

– a) przestępstwa związane z działalnością zarządzających – niegospodarność, bierne i czynne przekupstwo (art. 296 i 296a kk):

– b) oszustwo finansowe (kredytowe, dotacyjne, subwencyjne oraz oszustwo związane z zamówieniami publicznymi) oraz oszustwo związane z ukrywaniem informacji finansowych (art. 297 kk):

– c) wyłudzenie odszkodowania ubezpieczeniowego (art. 298 § 1):

– d) działania związane z „praniem brudnych pieniędzy” (art. 299 kk):

– e) działania na szkodę wierzycieli (art. 300 kk):

– f) wyprowadzanie majątku oraz bankructwo umyślne i nieumyślne (art. 301 kk):

– g) faworyzowanie wybranych wierzycieli oraz przekupstwo na szkodę wierzycieli (art. 302 kk):

– h) nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarczej (art. 303 kk):

– i) lichwa (art. 304 kk):

– j) fałszerstwo oznaczeń produktu (art. 306 kk).

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu cz. II

Przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi, należącymi również do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, zostały opisane w rozdz. 3.1. Kategoria przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej obejmuje również przestępstwa przeciwko mieniu. W art. 278-295 kk wskazane są rodzaje przestępstw przeciwko mieniu, tj. wszelkie postacie kradzieży, wymuszenie, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo. Przestępstwa te można popełnić wyłącznie umyślnie, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Są one również nakierowane na osiągnięcie korzyści majątkowej. Dobrem chronionym w przypadku tych przestępstw jest własność i inne prawa majątkowe do mienia. Bez znaczenia jest natomiast fakt, kto jest podmiotem tych praw. W niektórych przypadkach dobrem chronionym jest dodatkowo zdrowie, wolność i nietykalność cielesna właściciela lub posiadacza mienia. Wśród znamion wskazanych w art. 282 kk pojawia się również zmuszanie do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Przez mienie rozumie się każdą rzecz lub nieruchomość przedstawiającą wartość materialną możliwą do przeliczenia na pieniądze i posiadającą wartość użytkową, która może stanowić przedmiot obrotu gospodarczego, jak również dokumenty przedstawiające wartość materialną, prawa rzeczone i obligacyjne, energię, programy komputerowe, impulsy telefoniczne. Postęp cywilizacyjny i informatyzacja spowodowały, że wśród przestępstw przeciwko mieniu znalazły się działania polegające na wpływaniu bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienianie, usuwanie albo wprowadzanie nowych zapisów danych informatycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody innej osobie. O ile co do zasady ochronie podlega mienie czy dobra posiadające wartość majątkową, o tyle ochroną objęte są również dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, posiadające wartość wyłącznie niemajątkową.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>