Przestępstwa popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Wśród przestępstw popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych wymieniane jest również tzw. oszustwo kapitałowe lub gospodarcze, określone w art. 297 § 1 i 2 kk. Przedmiotem ochrony w tym wypadku jest prawidłowość funkcjonowania instytucji finansowo-gospodarczych, przydzielania środków (zarówno przez banki, jaki i instytucje publiczne), w tym także udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 297 § 1 kk: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od (…) jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Karze będzie więc podlegał sprawca, który działał w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby korzyści, w tym przypadku zamówienia publicznego. Nie będzie miało znaczenia, czy w wyniku działania została wyrządzona szkoda, czy też nie.

Stosownie do § 2: „tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie (…) zamówienia publicznego (…)”. Przepis art. 297 § 2 kk statuuje odpowiedzialność osoby, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi nie powiadomiła właściwego organu lub instytucji o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości zamówienia publicznego. Jest to działanie polegające na zaniechaniu, a znamiona przestępstwa wypełnione zostają w chwili uzyskania informacji przez osobę, która ma obowiązek poinformować o nich właściwe instytucje, a która obowiązku tego nie zrealizuje.

Krótko wspomnieć należy o przestępstwach popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych przez osoby działające w imieniu zamawiających. Zastosowanie będą miały w tym przypadku przepisy art. 228 kk. Karalne jest tzw. ustawienie przetargu w zamian za korzyść majątkową lub rzetai ubi-czre

Przestępstwa, za popełnienie których podmioty… osobistą przez osobę mającą wpływ na udzielenie zamówienia, tak samo jak nakłanianie do takiego działania, oceniane na gruncie art. 229 kk.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>