Przesłanki i konsekwencje unieważnienia postępowania cz. II

W art. 93 ust. 1 pkt 5 pzp przewidziano kolejną przesłankę unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jej konstrukcja opiera się na mechanizmie przewidującym składanie przez wykonawców ofert dodatkowych. Rozwiązanie takie przewiduje art. 91 ust. 5 i 6 pzp w brzmieniu: „Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach”.

Ustawa przewiduje możliwość złożenia ofert dodatkowych o cenach takich samych jak złożone pierwotnie. Należy wskazać, że unieważnienie postępowania będzie dotyczyło sytuacji, w której:

– wszystkie złożone oferty dodatkowe mają taką samą cenę, niezależnie od ich ilości,

– co prawda złożone oferty różnią się ceną, lecz najtańszymi ofertami dodatkowymi są co najmniej dwie takie same oferty cenowe.

Z art. 93 ust. 1 pkt 5 pzp w związku z art. 91 ust. 5 nie wynika możliwość wezwania wykonawców do ponownego złożenia ofert dodatkowych, tak więc czynność tę zamawiający jest zobowiązany wykonać wyłącznie jeden raz.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>