Przesłanki i konsekwencje unieważnienia postępowania

Wyrok KIO z 22 sierpnia 2011 r. (KIO 1693/11). Izba uznała, że nie można zgodzić się z tezą, iż „zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeśli po otwarciu ofert zmniejszyły się jego możliwości sfinansowania zamówienia. Izba wyraziła pogląd, iż na gruncie aktualnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp powołana interpretacja komentowanego przepisu nie znajduje uzasadnienia. Obowiązująca na gruncie ustawy zasada numerus clausus przesłanek unieważnienia postępowania nie pozwala na ich wykładnię rozszerzającą”.

Analizując jednak treść wyżej przywołanego orzeczenia, należy wskazać, że KIO dopuszcza wyjątkowo unieważnienie postępowania w takim przypadku, przy czym wyłącznie na zamawiającym spoczywa obowiązek wykazania okoliczności, które wpłynęły na brak wystarczających środków na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Jak stwierdziła Izba w dalszej części tego orzeczenia: „Zamawiający nie przedstawił żadnych konkretnych wyliczeń, potwierdzających, o jakie kwoty zmuszony był zmniejszyć środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i na jakie cele zostały one przesunięte. Nie zaprezentował także żadnych dokumentów na poparcie swoich twierdzeń. Zamawiający nie odniósł także w żaden sposób wskazanych w piśmie kwot (pierwotnie zarezerwowanej na roczne utrzymanie czystości kwoty 2 800 000 zł zmniejszonej na 2 305 000 zł) do realiów przedmiotowego postępowania. Z powoływanego przez zamawiającego pisma nie wynika nawet, ile środków pozostało do dyspozycji zamawiającego na sfinansowanie zamówienia w okresie do grudnia 2011 r.”.

Inne stanowisko prezentowane jest niekiedy w literaturze. Wskazuje się, że: „nie jest natomiast możliwe w żadnej sytuacji, aby na podstawie komentowanej przesłanki zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnić postępowanie, np. udowadniając, że od momentu podania podczas otwarcia ofert kwoty zamierzonej do wyboru najkorzystniejszej oferty zaszły nieprzewidywalne okoliczności, które zasadniczo ograniczyły możliwości finansowe zamawiającego. Orzecznictwo

Krajowej Izby Odwoławczej, które w poprzednim stanie prawnym taką sytuację dopuszczało, ze względu na zmianę przepisu i uzależnienie przesłanki od obwieszczonego zamiaru finansowego, stało się nieaktualne. Tym samym zamawiający, nie mając pieniędzy wskutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie ma podstaw do unieważnienia postępowania i jest obowiązany udzielić zamówienia, chyba że jednocześnie wystąpią okoliczności opisane w art. 93 ust. 1 pkt 6, dając tym samym podstawy do skorzystania z innej przesłanki unieważnienia”5.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>