Przesłanka unieważnienia postępowania

Przesłanka unieważnienia postępowania, określona w art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp, odnosi się wyłącznie do jednego trybu postępowania – zapytania o cenę. W trybie tym, aby mogło dojść do wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, zamawiający musi mieć możliwość porównania cen zawartych w co najmniej dwóch ofertach. W przeciwnym wypadku zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.

Jak wskazano w piśmiennictwie, „Bardziej rygorystyczny wymóg co do niezbędnej liczby ważnych ofert zastosowany wobec postępowania prowadzonego w tym trybie wynika ze splotu dwóch okoliczności. Po pierwsze – jest to tryb mniej konkurencyjny od trybów z ogłoszeniem, po drugie – odmiennie niż np. w przypadku negocjacji bez ogłoszenia jego zastosowanie nie wymaga – w przypadku przedmiotów zamówienia, do których może być zastosowany – spełnienia żadnych przesłanek ustawowych. Przez wymuszenie co najmniej dwóch ważnych ofert ustawodawca dąży więc do zapewnienia minimum konkurencyjności postępowań w trybie zapytania o cenę”3.

W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta. Podobnie jak art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp przesłanka opisana w art. 93 ust. 1 pkt 3 pzp odnosi się wyłącznie do jednego trybu postępowania

– licytacji elektronicznej. Przepis stanowi, że postępowanie zostanie unieważnione w sytuacji gdy:

– nie wpłyną co najmniej dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej,

– w postępowaniu nie zostanie złożona żadna oferta.

Również w zakresie tej przesłanki unieważnienia postępowania piśmiennictwo4 podnosi, że celem prowadzenia licytacji jest konkurowanie wykonawców między sobą, stąd ustawowy wymóg złożenia co najmniej dwóch wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Twierdzenie to jednak nie do końca znajduje potwierdzenie w pozostałych przepisach ustawy, gdyż art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp stanowi, że wystarczające jest złożenie jednej oferty, by postępowanie zakończyło się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, co oznacza, że w tym przypadku konkurencja w praktyce nie będzie miała miejsca.

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

Kolejną z przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sytuacja, w której cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>