Przepisy wskazujące przesłanki unieważnienia postępowania cz. II

Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

– 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

– 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

– 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

O unieważnieniu stanowi również obowiązujący od 20 lutego 2013 r. art. 1311 ust. 1 pkt 2 pzp, który ma zastosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, czyli zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli przedmiotem zamówienia (o którym mowa w art. 131a ust. 1) są:

– 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów:

– 2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów:

– 3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu:

– 4) roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub usługi.

Na podstawie tego zapisu zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą unieważnić postępowanie przy zastosowaniu innych przesłanek unieważnienia niż te, o których mowa w art. 93 ust. 1 i la pzp, pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (określanej dalej jako siwz), w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Czynność unieważnienia została również przewidziana w związku z prowadzeniem konkursu na podstawie art. 110 pzp. Konkurs nie jest co prawda procedurą prowadzącą do udzielenia zamówienia publicznego, lecz stanowi inne postępowanie, do którego częściowo ma zastosowanie regulacja art. 93 pzp, stąd zajmując się problematyką unieważnienia postępowania, warto o tym pamiętać.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>