Prawo do ponownego zatrudnienia

Zgodnie z art. 12 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. zakład pracy powinien ponownie zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do zakładu pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek zakład pracy ma obowiązek takiego zatrudnienia. W przypadku odmowy zatrudnienia pracownik może wystąpić z pozwem do sądu pracy.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). Dotyczy to także prawa do odprawy’ pieniężnej. W tym przypadku bieg 3-letniego okresu przedawnienia rozpoczyna się od dnia rozwiązania stosunku pracy, gdyż ten dzień jest dniem wymagalności prawa do odprawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. świadczenia przewidziane w art. 8 przysługują także pracownikom, z którymi rozwiązanie stosunków pracy z przyczyn, o których mowa w art. 1 ustawy nastąpiło po dniu 1 września 1989 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy albo po dniu wejścia w życie ustawy wskutek wypowiedzenia dokonanego przed tym dniem.

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z upadłością lub likwidacją przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów (Dz.U. Nr 13, poz. 98) albo na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 10, poz 57), jeżeli ogłoszenie upadłości lub likwidacja przedsiębiorstwa nastąpiły przed dniem 1 września 1989 r. – o czym stanowi art. 22 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>